Polityka prywatności

POLITKA PRYWATNOŚCI obowiązująca od 25 maja 2018 r.

Wprowadzenie
Postanowienia Polityki prywatności wprowadzają bardzo istotne zmiany w sposobie podejścia do ochrony praw podmiotowych i wolności osób, w tym ich dóbr osobistych – określanych zbiorczym mianem danych osobowych – w związku z wejściem w życie z dnia 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia i Ustawy powołanych poniżej. Zmiany te dotyczą wprowadzenia nowych wymogów zwiększających ochronę danych osób fizycznych, których konsekwencją są nowe uprawnienia osób fizycznych w zakresie ochrony danych osobowych, z drugiej zaś strony stworzenie procedur ułatwiających ochronę tych praw.
Dokument ten pozwala na zapoznanie się z możliwościami korzystania z tych uprawnień.

Administrator danych osobowych
Administratorem, czyli zarządzającym danymi osobowymi, jest BIM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Biłgoraju ul. Nadstawna 12a, administrator strony internetowej dostępnej pod adresem: www.bimfurniture.com

Podstawa do przetwarzania danych osobowych
Uprawnienie do przetwarzania danych osobowych wynika z przepisów Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. /Dziennik Urzędowy UE: L. 119/1/
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych, rozporządzenia
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) i Ustawy z ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. /Dz.U. z 24 maja 2018 r./, zawartych umów i wyrażonych przez osoby zgód.

Cele udostępniania, przetwarzania i bezpieczeństwo danych osobowych
Udostępnienie danych osobowych, w tym imienia i nazwiska osób oraz innych danych oraz przetwarzanie danych osobowych następuje w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora i jest niezbędne dla:
– prowadzenia korespondencji i składania ofert, przesyłania informacji handlowych, newslletterów i zaproszeń, jeśli została wyrażona uprzednia zgoda,
– analiz funkcjonalności i poprawy jakości świadczenia usług,

Dodatkowe dane osobowe
Administrator może zwrócić się o podanie dodatkowych danych osobowych, jeśli wymagają tego przepisy prawa, w tym prawa podatkowego i rachunkowości, zaś podanie innych danych jest dobrowolne.

Pliki cookies
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer danego sklepu internetowego i zapisywane oraz przechowywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę e-sklepu na dysku twardym komputera, laptopa, czy też w pamięci tabletu lub smartfona.
W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego www.bimfurniture.com stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika wspomnianego serwisu internetowego, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, przy czym serwery mogą używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
– dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
– utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
– dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W ramach serwisu internetowego www.bimfurniture.com możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
– „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
– pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
– pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
– „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu,
z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
– „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym  www.bimfurniture.com
z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego  www.bimfurniture.com
Zapisywanie danych w plikach cookies może następować wyłącznie za zgodą osoby, których te dane dotyczą.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych
Osobom przysługuje prawo do ochrony ich danych osobowych, tj. prawo dostępu, sprostowania, uzupełnienia oraz usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych.

Udostępnianie danych osobowych
Dane osobowe będą udostępnianie podmiotom wspierającym Administratora w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze i logistyczne oraz firmom wykonującym dla niego usługi księgowe, doradcze i prawne w oparciu o umowy
o przetwarzanie danych osobowych, bądź też organom publicznym, w sytuacji gdy nakazują to przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące.
Przekazanie natomiast danych osobowych firmom świadczącym dla Administratora usługi marketingowe lub merchandisingowe jest możliwe tylko w przypadku uprzedniego udzielenia zgody na ich przekazanie i przetwarzanie.

Przechowywanie, archiwizowanie i rozliczalność danych osobowych
Administrator przechowuje dane osobowe, w tym poprzez ich archiwizowanie związane
z dokonaniem transakcji w sklepie internetowym przez czas niezbędny do realizacji danej transakcji oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej w ramach transakcji zrealizowanej w sklepie internetowym.
W celu spełnienia „rozliczalności” dane osobowe będą przechowywane przynajmniej przez okres, w którym Administrator jest zobowiązany do zachowania tych danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym dla umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Profilowanie danych osobowych
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora (w tym w sposób zautomatyzowany), również dla określenia zainteresowań zakupowych /tzw.profilowanie/.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych
Osobom fizycznym przysługuje sprzeciw wobec przetwarzania ich danych osobowych, także gdy ich przetwarzanie jest zgodne z przepisami prawa a osoba ma uzasadniony interes we wniesieniu sprzeciwu.

Skarga w związku z nieuprawnionym przetwarzaniem danych osobowych
Osobom fizycznym przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.